PROCEDURY

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA: W aneksie (od str. 103) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ” formule

Pobierz plik icon pdf

» Procedury

 

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2018r.

Pobierz plik icon pdf

» Procedury – informatyka

 

Informacje dla ABSOLWENTÓW dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego jest odpłatny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

 

Informacja o opłatach i terminach na oficjalnej stronie OKE Wrocław [KLIK]

Pobierz plik icon pdf

» Procedury – opłaty

 

Załączniki:

26a Pisemna informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu [KLIK]

26b Wniosek o zwolnienie z opłaty [KLIK]

 

Formularze można pobrać również w zakładce MATURA  DOKUMENTY

 

O dostosowaniu warunków i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz plik icon pdf

» Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

 

O materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym w 2018 roku

Pobierz plik icon pdf

» Przybory i materiały pomocnicze

 

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego

Pobierz plik icon doc

» Wewnątrzszkolna instrukcja matura 2016r.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w częsci pisemnej

Pobierz plik icon pdf

» Czas trwania egzaminu